Fryske
Puzels


home
FPO
YPP
FPE
WurdWiis
bedriuwen
te keap

download

made by:
T&O
kontakt

T&O Fryske Puzels
In inisjatyf fan Douwe van der Meulen en Otto B. Wiersma

NIJ!
Fan 1 novimber 2010 ˘f: fergees ynteraktyf puzeljen
mei elke moanne in priis foar ien fan de puzelders dy't de measte puzels goed oplost hat.
Wy sette ˙tein mei kr˙swurdpuzels en wurdsikers:
>>>>>>>>>> deistige kr˙swurdpuzel
>>>>>>>>>> deistige wurdsiker

FPO Fryske Puzels Online <<<<<<< ynteraktyf !
Alle twa moannen 64 nije puzels foar de entűsjaste puzelder

YPP Ynternet Puzel Programma (Offline) foar de entűsjaste puzelder
FPE de earste digitale Fryske Puzel Ensyklopedy
WurdWiis aardich kompjűterspul foar jong en Ôld
Puzels foar bedriuwen Ynteractieve Ynternet Puzels foar bedriuwen
Puzels te keap foar tydskriften, reklame of om kado te jaan

Japanse Puzels foar jong en Ôld


home - Fryske Puzzels Online - YPP - FPE - WurdWiis - bedriuwen - puzels te keap

by T&O Software