Fryske
Puzels


home
FPE
WurdWiismade by:
T&O
kontakt

T&O Fryske Puzels
In inisjatyf fan Douwe van der Meulen en Otto B. Wiersma


FPE de earste digitale Fryske Puzel Ensyklopedy

WurdWiis aardich kompjűterspul foar jong en Ôld


NIJ!
Fergees ynteraktyf puzeljen
Wy sette ˙tein mei kr˙swurdpuzels en wurdsikers:

>>>>>>>>>> deistige kr˙swurdpuzel
>>>>>>>>>> deistige wurdsiker
home - FPE - WurdWiis -

by T&O Software