Fryske
Puzels


home
FPE
WurdWiismade by:
T&O
kontakt

Fryske Puzel EnsyklopedyDe earste digitale Fryske Puzel Ensyklopedy is in programma
dr't puzelders elke puzel mei kreakje kinne.

It opsykjen fan puzelwurden by omskriuwings en omskriuwings
by puzelwurden giet tige ienfldich:
Jo type de omskriuwing yn en de bypassende puzelwurden
ferskine, mei de wurdlingte per wurd.Jo type it puzelwurd yn en de drby beskikbere omskriuwings
ferskine yn it rjochter finster.As Jo by it puzeljen in pear letters witte, en Jo wolle sjen
hokker wurden by dizze letters passe, kinne Jo dit finster brke.It sykjen fan anagrammen is ek in kld keunstke mei de FPE.Elts wa't wolris in gedicht makket, wit hoe handich it is
om oer in list mei rymwurden te beskikken.
Gjin gesyk of bldzjen mear mei de FPE: typ de lste letters
fan it wurd yn en alle rymwurden steane yn ien kear op it
skerm.Jo kinne de FPE tegearre mei WurdWiis op ien CDROM bestelle troch
Euro 20 te stoarten op NL16INGB0002791004 op namme fan T&O te Grins
en der "CD FPE/WurdWiis" by te setten, mei jo e-mailadres en jo postadres.
Wy stjoere jo dan de programma's ta.
Jo e-mailadres ha wy nedich om Jo ynformaasje ta te stjoeren
oer de kaaien dy't elk programma op jo namme registrearje.
NB FPE en WurdWiis binne net oars as 32 bit programma's te krijen!


home - FPE - WurdWiis -

by T&O Software