Fryske
Puzels


home
FPE
WurdWiismade by:
T&O
kontakt

WurdWiis

In aardich kompjūterspul foar jong en āld.It spul biedt letters oan dy't jo teplak sette moatte yn it spylfjild.
Mei dizze letters moat besocht wurde om wurden te foarmjen.
Yn it spylfjild meie dy wurden yn fjouwer rjochtingen
rinne (hoarizontaal, fertikaal en diagonaal), sadat mei
it delsetten fan ien letter yniens meardere wurden fūn wurde.
De letters fan de fūne wurden wurde ferwidere
en de wurden wurde yn de list setten.It spul hāldt de tiid en de punten by, sadat men ek ūnderling
wedstrydsjes spylje kin. Persoanlike skores en TOP-10 oersjoggen
binne te besjen en śt te printsjen.

De grutte fan it spylfjild en de lingte fan op te sykjen
wurden is per spul yn te stellen.
It is in multi-media-spul: by ferskate wurden binne
bypassende lūden te hearren.

WurdWiis is tegearre mei FPE op ien CDROM te bestellen troch
Euro 20 te stoarten op NL16INGB0002791004 fan T&O te Grins
en it neamen fan "CD WurdWiis/FPE" plus jo e-mailadres en jo postadres.
Wy stjoere jo dan de programma's ta.
Jo e-mailadres ha wy nedich om jo ynformaasje ta te stjoeren
oer de kaaien dy't elk programma op jo namme registrearje.
NB FPE en WurdWiis binne net oars as 32 bit programma's te krijen!


home - FPE - WurdWiis -

by T&O Software